Provádíme znalecké posudky nemovitostí    

  • Stavby:

        rodinné domy, budovy, byty, průmyslové objekty, výrobní haly, rekreační a zahrádkařské chaty, 

        zemědělské objekty, garáže, kůlny, studny a jiné stavby

  • Pozemky:

        stavební, zemědělské, lesní, vodní a jiné pozemky

  • Trvalé porosty:

        lesní, ovocné, chmelnice, vinice, okrasné porosty

  • Venkovní úpravy:

        ing.sítě, zpevněné plochy, ploty, septiky, opěrné zdi, pergoly, bazény a další

  • Vodní plochy:

        rybníky, nádrže, vodní díla

  • Věcná břemena:

        podle oprávnění, podle obsahu věcného břemene, podle způsobu plnění

____________________________________________________________________________________

Znalecké posudky zpracováváme standartně ve třech vyhotoveních včetně příloh a fotodokumentace nebo dle přání a požadavku objednatele. Současně dodáváme kompletně i v elektronické podobě.

________________________________________________________________________________________________